open main menu ddewislen

Llwyddiant SALSA i The Parsnipship

20/03/2019

 Mae The Parsnipship yn hynod falch o gyhoeddi eu bod wedi sicrhau ardystiad SALSA (Safe and Local Supplier Approval) yn dilyn buddsoddiad sylweddol ar eu safle cynhyrchu yng Nghwm Ogwr a hyfforddiant i'r tîm cynhyrchu.

Nawr gall y gweithgynhyrchwr bwyd llysieuol a fegan ychwanegu cymeradwyaeth SALSA i'w lwyddiannau busnes.

Dywedodd Flo Ticehurst, Gyd-gyfarwyddwr The Parsnipship:

"Rydym yn hynod falch o fod wedi cael ardystiad SALSA ac mae'n brawf o ymroddiad ac ymrwymiad ein tîm cyfan.

Ein gobaith nawr yw sicrhau cwsmeriaid gwasanaeth bwyd newydd y tu hwnt i Gymru sy'n awyddus i ddefnyddio cynnyrch newydd ac unigryw sy'n seiliedig ar blanhigion".

Bydd The Parsnipship yn arddangos yn BlasCymru ar 20-21 Mawrth 2019 lle byddant yn lansio ystod newydd o fyrgyrs ynghyd ag arddangos eu hystod bresennol o flasusfwyd ar sail planhigion wedi'u pobi a'u rhostio.

Mae twf enfawr wedi bod yn y sector ar sail planhigion wedi'r cynnydd yn y dietau hyblyg a phoblogrwydd feganiaeth.

Gyda'r sector ar sail planhigion yn farchnad gynyddol boblogaidd a'r ardystiad SALSA wedi'i sicrhau, mae The Parsnipship yn hyderus y gallant barhau i ennill dosbarthiad ehangach ac ennill cwsmeriaid newydd ar draws y DU.

Cefndir

A hwnnw wedi'i sefydlu gan Ben Moss, dechreuodd The Parsnipship fasnachu yn ôl yn 2007 ymhell cyn i boblogrwydd bwyd fegan a llysieuol fod yn y penawdau.

Ers hynny, mae'r busnes wedi bod yn tyfu'n raddol, yn gweini cynnyrch mewn ystod eang o ddigwyddiadau bwyd, gwyliau a marchnadoedd.

Gan fod y busnes wedi tyfu, maent bellach yn cyflenwi ystod eang o gwsmeriaid gan gynnwys tai bwyta, caffis, siopau fferm a siopau bwydydd tramor.

Mae cynnyrch gan The Parsnipship hefyd yn cael eu cyflenwi gan Bwydydd Castell Howell sy'n cyflenwi'r sector gwasanaeth bwyd - gan ganiatáu i'r cynhyrchion gael eu hychwanegu at fwydlenni mewn tafarndai, tai bwyta a gwestai.

Ben Moss a Flo Ticehurst sy'n berchen ar The Parsnipship ac mae ganddynt weledigaeth i greu bwyd blasus a fydd yn annog pawb i fwyta a mwynhau diet mwy naturiol ar sail planhigion.

Mae SALSA yn gynllun ardystio diogelwch bwyd cadarn ac effeithiol sy'n briodol i gynhyrchwyr a phroseswyr bwyd llai.

Gall cyflenwyr ardystiedig arddangos y gallant weithredu i safonau sy'n cael eu cydnabod a'u derbyn ar draws y diwydiant a mynd y tu hwnt i'r safonau isaf a ddisgwylir gan awdurdodau gorfodaeth.

Rhoddir cymeradwyaeth SALSA i gyflenwyr a all arddangos i archwiliwr y gallant gynhyrchu bwyd diogel a chyfreithiol a'u bod yn ymrwymedig i fodloni gofynion y safon SALSA yn barhaus yn unig.

[1}Mae cynnydd o 260% wedi bod ymysg y rheiny sy'n glynu at ddiet fegan dros y 10 mlynedd diwethaf.

Bellach, mae 540,000 o feganiaid yn y DU {1][2}(Vegan Society 2018){3]

[1}Mae bron i 25% o boblogaeth Prydain yn arddangos ymddygiadau 'osgoi cig' {2][3}(Kantar Worldpanel 52 w/e Hydref 2018){4]

Diet hyblyg yw diet ar sail llysiau ar y cyfan ond bwyteir cig a physgod ar brydiau.

120 o gwmnïau bwyd a diod Cymru - gwasanaeth bwyd, manwerthu a label breifat.

Bydd yn cael ei gynnal yn Celtic Manor Resort, Casnewydd, Cymru.

Rhannwch ar: